Ochrana osobných údajov

Užívateľ týmto v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. ., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v tomto článku len "zákon" v príslušnom gramatickom tvare), súhlasí so zhromažďovaním, uschovávaním a spracovaním osobných údajov Užívateľa poskytnutých správcovi osobných údajov, ktorým je Prevádzkovateľ. Užívateľ ďalej súhlasí, aby boli osobné údaje spracované a použité :

  • správcom;
  • akýmkoľvek zamestnancom správcu;
  • akýmkoľvek zmluvným partnerom správcu;

Tento súhlas Užívateľa je udelený na dobu neurčitú.

Prevádzkovateľom, ako správcom, je stanovený nasledovný účel spracovania osobných údajov:

  • zasielanie obchodných ponúk správcu;
  • marketingové účely;
  • poskytovanie osobných údajov tretím osobám;
  • zaradenie osobných údajov do databázy;
  • sprístupnenie osobných údajov tretím osobám;

Užívateľ prehlasuje, že si je vedomí svojich práv podľa ust. § 28 zákona a prehlasuje, že všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie vyšie stanoveného účelu a spracovávať ich len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude osobné údaje spracovávať nasledujúcim spôsobom:

  • strojovo (automatizovane) prostredníctvom počítačov a počítačových programov;
  • v písomnej podobe;

Tento súhlas je slobodný a vedomí prejav vôle Užívateľa ako nositeľa osobných údajov, ktorého obsahom je povolenie subjektu osobných údajov s ich spracovaním.

Prístup k osobným údajom si môžete vyžiadať odoslaním formulára.